รอบที่ 1
แฟ้มสะสมผลงาน
โครงการรับสมัครนักศึกษา
1. โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
2. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
3. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
4. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
5. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
6. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
7. โครงการ Active Recruitment (FIBO School Consortium) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
8. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี