ANNOUNCE
ระดับปริญญาเอก
กำหนดการรับสมัคร
ทั้งหมด
[ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)] กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก 1/2563
13 พ.ค. 2563 |
13 พ.ค. 2563
[(SIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 (รอบมิถุนายน)
18 เม.ย. 2563 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 เม.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
[ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 1/2563
24 มี.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
24 มี.ค. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
[(SIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 (รอบเมษายน)
11 ก.พ. 2563 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 ก.พ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(TETET) กำหนดการรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists
16 ธ.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
16 ธ.ค. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
01 ธ.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
01 ธ.ค. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
[(SIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 (รอบกุมภาพันธ์)
01 ธ.ค. 2562 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
01 ธ.ค. 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
[(JGSEE) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
01 ธ.ค. 2562 | บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
01 ธ.ค. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี