TRANSFER STUDENT
นักศึกษารับโอน
มหาวิทยาลัยรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยสรุปดังนี้
 • นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยวาดวยการรับนักศึกษา
 • นักศึกษาตองโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันเดิม หรือเทียบเทา
 • นักศึกษาตองกำลังศึกษาอยูในสถาบันเดิม และศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก
 • รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน ตองมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือแตมระดับคะแนนไมต่ำกวา 2.00 หรือเทียบเทา
 • จำนวนหนวยกิตที่เทียบโอนรวมแลว ตองไมเกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร
 • แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนการขอโอนตองไมต่ำกวา 2.25
 • การไดรับปริญญาเกียรตินิยมตองเปนไปตามขอ 32 หมวด 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวย
  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
 • นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย ใหยื่นคำรองถึงสำนักงานทะเบียนนักศึกษากอนกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
  ที่จะเขาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห พรอมทั้งแนบสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม และเอกสารอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ขอมูลเพิ่มเติมติดตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 7 ขอ 34
ANNOUNCE
ประกาศของมหาวิทยาลัย
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี