ชีวิตในรั้ว มจธ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิจัย
มีคณาจารย์ทั้งในและต่างประเทศที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถ
มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย เพียงพอต่อนักศึกษา อุปกรณ์และเครื่องมือได้มาตรฐาน
มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายเพื่อให้บริการนักศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่งอย่างสมบูรณ์
หลากหลายกิจกรรมใน มจธ.
มหาวิทยาลัยมีหลากหลายชมรมให้นักศึกษาเลือกตามที่ตนถนัด มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม การตักบาตรทุกวันพุธ มีชมรมพุทธศาสตร์ นั่งสวดมนต์ นั่งสมาธิ มีชมรมศิลปวัฒนธรรม การเล่นโปงลาง และอื่นๆ อีกมากมาย
เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
มหาวิทยาลัยใส่ใจต่อเรื่องสุขภาพของนักศึกษาอย่างยิ่ง โดยได้จัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกาย สถานที่ออกกำลังกาย มีห้องฟิตเนส สถานที่เพาะกาย สวนสุขภาพ โรงยิมเพื่อใช้ในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
เมื่อย่างก้าวเข้ามาใน มจธ. นักศึกษาจะได้รับการหล่อหลอมให้มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นที่จะใฝ่หาความรู้ และอยู่ในสังคมที่ดี ภายในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์หลากหลาย พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรม ดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ มีแหล่งธรรมชาติร่มรื่นรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ความใส่ใจของมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็น เพื่อให้สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา นอกเหนือจากทุนของรัฐบาลแล้ว ยังมีทุนสนับสนุนนักศึกษาอีกมากมาย อาทิ
  1. ทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุนจ้างงาน ทุนเงินยืม ทุนเงินยืมฉุกเฉิน และทุนส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น
  2. ทุนให้เปล่า เช่น ทุนเพชรพระจอมเกล้า เป็นการส่งเสริมด้านวิชาการ วิจัย และความสามารถเฉพาะด้าน หรือ ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน
  3. ทุนทั่วไป เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการศึกษาและวิจัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการบริหารเป็นอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อความคล่องตัวและพึ่งตนเองได้โดยไม่หวังผลกำไร เป็นศูนย์การศึกษาและที่พักอาศัย
(Living and Learning Center - LLC) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ตลอดจนบริการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
อาคารหอพักนักศึกษาหญิง
สูง 11 ชั้นรับนักศึกษา เข้าพักได้ 944 คน
ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
อาคารหอพักนักศึกษาชาย
สูง 10 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 388 คน
ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
อาคารหอพัก มีระบบสาธารณูปโภคทันสมัยลิฟต์ ระบบเตือนภัย และบันไดหนีไฟการเข้า – ออกบริเวณหอพักใช้ระบบ Key Card
บริการอินเตอร์เน็ต
นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับ Account (Login Name) โดยอัตโนมัติเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมทั้งใช้ Wi-Fi ได้ทั่วทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย และให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ อาคารเรียนรวม 2
บริการจากสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการพื้นฐาน ฐานข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ใช้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
บริการให้คำปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดให้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาครอบครัว ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักศึกษาขอรับคำปรึกษาได้ ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ในวันและเวลาราชการ
สถานที่สันทนาการ
บริการสนามกีฬากลางแจ้ง สนามเทสนิส โรงยิม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายหลากหลายที่ทันสมัย รวมทั้งใช้จัดงานนิทรรศการต่างๆ
ประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุตลอดปีการศึกษา โดยชําระเบี้ยประกันอุบัติเหตุต่อปีตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
เดินทางปลอดภัย กับ KMUTT Safe Life Night Care
บริการรถรับ-ส่งนักศึกษากลับที่พักบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ มีรถให้บริการ เวลา 23.00 น. 24.00 น. และ 01.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

หมายเหตุ : ติดต่อที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี