สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายการเรียนที่เกี่ยวข้อง
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายการเรียนที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่เปิดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
Early Admission
ปิดรับสมัครแล้ว 2 โครงการ
รอบก่อนการรับสมัคร TCAS ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
ดูรายละเอียด
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
ปิดรับสมัครแล้ว 8 โครงการ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
ดูรายละเอียด
รอบที่ 2 โควตา
ปิดรับสมัครแล้ว 18 โครงการ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
ดูรายละเอียด
รอบที่ 3
แอดมิชชั่น
สมัครผ่าน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ดูรายละเอียด
รอบที่ 4
รับตรงอิสระ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
ดูรายละเอียด
ตรวจสอบสถานะ
เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
ได้ง่ายและรวดเร็ว แค่คลิก
คลิกที่นี่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาตรี
DOWNLOAD
แบบฟอร์มสัญญาการยืนยันการเข้าศึกษา
DOWNLOAD
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ
LINK
เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
LINK
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์)
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561
LINK
CONFIRMATION FOR STUDYING AGREEMENT
DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 2564
DOWNLOAD
ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
LINK
ระเบียบ /ประกาศ / เเนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LINK
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี