APPLYระดับปริญญาตรี
โครงการรับสมัครนักศึกษา
การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น ดังต่อไปนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย์ - คณิต)
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ - คำนวณ)
ภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์ - ภาษา)
ภาษาอังกฤษ - สังคมศาสตร์ (ศิลป์ - สังคม)
คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (คณิต - คอม)
วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (วิทย์ - คอม)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สายช่างที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สายช่างที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1
รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
รอบที่ 2
รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน
ดูรายละเอียด
รอบที่ 4
แอดมิชชั่นกลาง
ดูรายละเอียด
รอบที่ 5
รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
ตรวจสอบสถานะ
เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
ได้ง่ายและรวดเร็ว แค่คลิก
คลิกที่นี่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาตรี
DOWNLOAD
แบบฟอร์มสัญญาการยืนยันการเข้าศึกษา
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา-ระดับปริญญาตรี
DOWNLOAD
ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
LINK
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561
LINK
CONFIRMATION FOR STUDYING AGREEMENT
DOWNLOAD
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์
DOWNLOAD
เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
LINK
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี