ขอต้อนรับเข้าสู่รั้ว มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมความรู้ ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับสูงของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำระดับโลก จึงได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในทุกมิติ
ความภูมิใจ
มหาวิทยาลัยระดับโลก
ปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับการจัดลำดับ TIMES HIGHER EDUCATION UNIVERSITY RANKINGS 2020

THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS
 • - อันดับ 4 ของไทย (อันดับ 1001+ ของโลก)

THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT
 • - Engineering and Technology อันดับ 1 ในไทย (อันดับ 501-600 ของโลก)
 • - Physical Sciences อันดับ 3 ในไทย (อันดับ 601-800 ของโลก)
 • - Computer Sciences อันดับ 5 ในไทย (อันดับ 601+ ของโลก)
 • - Life Sciences อันดับ 6 ในไทย (อันดับ 601+ ของโลก)

THE ASIA UNIVERSITY RANKINGS
 • - อันดับ 4 ของไทย (อันดับ 251-300 ของเอเชีย)

THE IMPACT RANKINGS (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยวัดจากการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ SDG ผ่านการประเมินตัวชี้วัดที่ได้รับการสอบเทียบอย่างรอบคอบ โดยครอบคลุมตัวชี้วัดที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในมิติการศึกษา การวิจัย การดำเนินงาน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสาธารณะ)
 • - อันดับ (ร่วม) 1 ของไทย (อันดับ 101-200 (ร่วม) ของโลก)
มหาวิทยาลัยแห่งแรก
ในย่านฝั่งธนฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวิวัฒนาการมากว่า 50 ปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนอยู่ในพื้นที่ 4 แห่ง
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ตั้งอยู่เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบริหาร และจัดการเรียนการสอน
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ตั้งอยู่เขตบางขุนเทียน มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เน้นการทำวิจัย และพัฒนาให้เป็นเลิศ
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) มีพื้นที่ 1,117 ไร่ มีการเรียนการสอนแบบ Residential College โดยเรียนแบบ Module กลุ่มย่อย เรียนรู้นอกห้องเรียนเชื่อมโยงกับความเป็นจริง รู้ทักษะชีวิตและสังคม และมีการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนในพื้นที่
 4. อาคารเคเอ็กซ์ (Knowledge exchange) เป็นพื้นที่การศึกษาในเมือง เพื่อนำความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์โดยภาคอุตสาหกรรม และยังมีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะนวตกิจ (Startup companies) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
KMUTT Gallery
40
01
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี