ขอต้อนรับเข้าสู่รั้ว มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมความรู้ ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ
ระดับสูงของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำระดับโลก จึงได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในทุกมิติ
ความภูมิใจ
มหาวิทยาลัยระดับโลก
ปี 2555-2556 และ ปี 2556-2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับการจัดลำดับจาก Times Higher Education World Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ติดอันดับ 1-400 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก
มหาวิทยาลัยแห่งแรก
ในย่านฝั่งธนฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวิวัฒนาการมากว่า 50 ปี ปั˜จจุบันจัดการเรียนการสอนอยู่ในพื้นที่ 4 แห่ง
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ตั้งอยู่เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบริหาร และจัดการเรียนการสอน
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ตั้งอยู่เขตบางขุนเทียน มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เน้นการทำวิจัย และพัฒนาให้เป็นเลิศ
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) มีพื้นที่ 1,117 ไร่ มีการเรียนการสอนแบบ Residential College โดยเรียนแบบ Module กลุ่มย่อย เรียนรู้นอกห้องเรียนเชื่อมโยงกับความเป็นจริง รู้ทักษะชีวิตและสังคม และมีการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนในพื้นที่
  4. อาคารเคเอ็กซ์ (Knowledge exchange) เป็นพื้นที่การศึกษาในเมือง เพื่อนำความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์โดยภาคอุตสาหกรรม และยังมีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะนวตกิจ (Startup companies) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
KMUTT Gallery
40
01
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี