คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ/ คำสงวนสิทธิ์การใช้งาน

มหาวิทยาลัยได้ลงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง กรณีที่มีข้อมูลผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน มหาวิทยาลัยจะทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ข้อมูลใดๆ ที่ลงในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร หลักสูตร หน่วยกิต ค่าเล่าเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมูลอื่น ๆ มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกจะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ที่อาจมีเนื้อหาก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย การบาดเจ็บ การไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ อันเนื่องมาจากการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ รวมถึงความสูญเสียทางการเงิน

มหาวิทยาลัย ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใด ๆ ที่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดบนระบบเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ รวมถึงการตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ ที่เกิดจากผู้ใช้เว็บไซต์เอง หรือจากความเสียหายใดๆ ซี่งผู้ใช้เว็บไซต์ทราบดีว่า มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดในการดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟัง ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัย ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

*สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ : 02-470-8333 โทรสาร : 02-470-8367 อีเมล : admission@kmutt.ac.th

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี