คำสงวนสิทธิ์

มหาวิทยาลัยพยายามรวบรวมและลงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในเว็บไซต์ ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ข้อมูลใดๆ ที่ลงในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการศึกษา หน่วยกิต ค่าเล่าเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก เพื่อช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียทางการเงินใดๆ

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี