สมัครเข้าศึกษาการรับบุคคลภายนอก


เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโดยเลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
2. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
3. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
4. ผู้เรียนที่ประสงค์จะโอนผลการเรียนแบบบุคคลภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาสามารถโอนผลการเรียนได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
5. อัตราค่าใช้จ่ายตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557 มีดังนี้
   5.1 ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา
   5.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
   5.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive Course) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือหลักสูตรฝึกอบรม เป็นไปตามประกาศของคณะหรือภาควิชาหรือสายวิชา
   5.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการรับสมัคร (Application Procedure)
     - รายละเอียด (For Thai Students)

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 2/2563 (Admission Calendar 2/2020)
          - เปิดรับสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร: วันที่ 17 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: ตั้งแต่วันที่สมัคร ถึงเดือน มกราคม 2564
          - ลงทะเบียนเรียน : รอกำหนดการอย่างเป็นทางการ (จัดส่งหลักฐานการลงทะเบียนและใบแจ้งชำระเงินทางอีเมล์)
          - วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน รอกำหนดการอย่างเป็นทางการ
          - เปิดภาคการศึกษา มกราคม 2564
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2/2563 (Announcement of the Eligibility Students 2/2020)
     -ครั้งที่ 1

รายวิชาที่เปิดและค่าใช้จ่าย (Available Faculty/ Major/ Course/ Credit Fee and Property Damage Security Deposit)

     - Non Aged Group Booklet 2563 (2020)

รายละเอียดหลักสูตร(รายวิชา, หน่วยกิต) Course Description
    - ปริญญาตรี(Bachelor Degree)
    - ปริญญาโท(Master Degree)
    - ปริญญาเอก(Doctor Degree)

หมายเหตุ
1. ผู้สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเเสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8333 E-mail: admission@kmutt.ac.th
2. ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่
    2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557
    2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาบุคคลภายนอก
    2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2561
สมัครเข้าศึกษา (Apply)
การรับสมัครบุคคลภายนอก (Non-Aged Group Application Form)
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Please fill in Thai ID No. or Passport No.)
เลือกคณะ/หลักสูตร/วิชา/หลักสูตรอบรมที่ต้องการสมัคร (Select Faculty/ Major/ Course Name) *
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน (Type of Enrollment) *
ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Details)
(เช่น 25/12/2535)
(บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
ข้อมูลการศึกษา (Education Background)
เคยศึกษาประเภทบุคคลภายนอกและรายวิชา (Used to study in Faculty/School in subjects)
เอกสารประกอบการสมัคร (Required Documents)
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo) *
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo) *
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png)
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript) *
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript) *
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, pdf)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar)
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี