ตารางออนทัวร์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอน ในยุคความปกติใหม่ (New Normal)
มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจ และสังคมไทย สนับสนุนการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และชุมชน ด้วยปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และดี เพื่อสร้างฐานกําลังในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ที่ทันสมัย จะกลายเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ของการศึกษาไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่ เปิดสอน เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ มจธ. จึงได้วางแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายในยุค KMUTT New Normal ในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ดังนี้
ไม่มีข้อมูล
15ต.ค. 63 Ekamai International School เขตพื้นที่: Bangkok เขตพื้นที่: Bangkok
6ต.ค. 63 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตพื้นที่: ยานนาวา เขตพื้นที่: ยานนาวา
17ก.ย. 63 KPIS International School เขตพื้นที่: บางเขน เขตพื้นที่: บางเขน
20ต.ค. 63 Mahidol University International Demonstration School เขตพื้นที่: Nakhon Pathom เขตพื้นที่: Nakhon Pathom
21ต.ค. 63 โรงเรียนสารสาสน์รังสิต เขตพื้นที่: ปทุมธานี เขตพื้นที่: ปทุมธานี
26ต.ค. 63 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
26ต.ค. 63 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
26ต.ค. 63 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
28ต.ค. 63 โรงเรียนสิรินธร เขตพื้นที่: กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่: กรุงเทพมหานคร
29ต.ค. 63 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตพื้นที่: สาทร เขตพื้นที่: สาทร
31ต.ค. 63 Dek-D's TCAS Fair เขตพื้นที่: ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ เขตพื้นที่: ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์
4พ.ย. 63 Thai-Chinese International School (TCIS) เขตพื้นที่: Samutprakarn เขตพื้นที่: Samutprakarn
13-23พ.ย. 63 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เขตพื้นที่: IMPACT Arena Muang Thong Thani เขตพื้นที่: IMPACT Arena Muang Thong Thani
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี