KMUTT Facts and Figures

ความภาคภูมิใจ
ในมหาวิทยาลัย
ระดับโลก
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมความรู้ ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
จึงได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในทุกมิติ

QS World University Rankings by Subject 2020

ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย
ด้าน Engineering & Technology
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับ 451-500 ของโลก
   • สาขาวิชาที่ มจธ. อยู่ใน อันดับ 2
    • อันดับ 2 ในไทย (อันดับ 301-350 ของโลก)
    • Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
    • Chemical Engineering
   • สาขาวิชาที่ มจธ. อยู่ใน อันดับ 3
    • อันดับ 3 ในไทย (อันดับ 351-400 ของโลก)
    • Electrical & Electronics Engineering

Times Higher Education Asia University Ranking 2020

The World University Rankings
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
อันดับ 4ของไทย อันดับ 1001+ ของโลก
The World University Rankings By Subject
 • อันดับ 1
  • Engineering and Technology
   อันดับ 1 ในไทย
   (อันดับ 501-600 ของโลก)
 • อันดับ 3
  • Physical Sciences
   อันดับ 3 ในไทย
   (อันดับ 601-800 ของโลก)
 • อันดับ 5
  • Computer Sciences
   อันดับ 5 ในไทย
   (อันดับ 601+ ของโลก)

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี