สมัครเข้าศึกษาการรับบุคคลภายนอก


เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโดยเลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
2. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
3. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
4. ผู้เรียนที่ประสงค์จะโอนผลการเรียนแบบบุคคลภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาสามารถโอนผลการเรียนได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
5. อัตราค่าใช้จ่ายตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2561 


ขั้นตอนการรับสมัคร (Application Procedure)
     - รายละเอียด (For Thai Students)

คณะ/ภาควิชาที่เปิดรับสมัคร (Available Faculty)
       1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
            - ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
       2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
       3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 2566 (Admission Calendar 2023)

บุคคลภายนอก (Non-age Group)
- เปิดรับสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
- ลงทะเบียนเรียน : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จะดำเนินการติดตามผู้มีสิทธิเข้าศึกษาแจ้งการลงทะเบียนเรียน
- เปิดภาคการศึกษา: ตรวจสอบที่ตารางเรียนของแต่ละรายวิชา

การเรียนแบบหน่วยการเรียนรู้ย่อย (Module)
INT27101 Machine Learning
INT65101 Data Visualization
DATEDETAIL
วันที่ 1 ก.พ. - 20 มี.ค. 2567เปิดรับสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร
วันที่ 3 - 12 เม.ย. 2567ชำระเงินค่าลงทะเบียน
 วันที่ 20 เม.ย. - 26 พ.ค. 2567 วันเริ่มศึกษา และสิ้นสุดการศึกษา 
SED63001 Applied Deep Learning
INT38001 Big Data Analytics
DATEDETAIL
วันที่ 1 ก.พ. - 31 เม.ย. 2567เปิดรับสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร
วันที่ 15 - 22 พ.ค. 2567ชำระเงินค่าลงทะเบียน
 วันที่ 1 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2567 วันเริ่มศึกษา และสิ้นสุดการศึกษา 

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2566 (Announcement of the Eligible Students 2023)
     - ครั้งที่ 1
     - ครั้งที่ 2
     - ครั้งที่ 3

รายวิชาที่เปิดและค่าใช้จ่าย (Available Faculty/ Major/ Course/ Credit Fee and Property Damage Security Deposit)

บุคคลภายนอก (Non-age Group)การเรียนแบบหน่วยการเรียนรู้ย่อย (Module)
- ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย- ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- รายวิชาที่ได้รับอนุมัติ


รายละเอียดหลักสูตร(รายวิชา, หน่วยกิต) Course Description

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมวิทยาลัยสหวิทยาการ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามบัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อมหมายเหตุ
1. ผู้สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเเสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8333 E-mail: admission@kmutt.ac.th
2. ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่
    2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557

    2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาบุคคลภายนอก
    2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2561
สมัครเข้าศึกษา (Apply)
การรับสมัครบุคคลภายนอก (Non-age Group Application Form)
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Please fill in Thai ID No. or Passport No.)
เลือกคณะ/หลักสูตร/วิชา/หลักสูตรอบรมที่ต้องการสมัคร (Select Faculty/ Major/ Course Name) *
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน (Type of Enrollment) *
ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Details)
(เช่น 25/12/2535)
(บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
ข้อมูลการศึกษา (Education Background)
เคยศึกษาประเภทบุคคลภายนอกและรายวิชา (Used to study in Faculty/School in subjects)
เอกสารประกอบการสมัคร (Required Documents)
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo) *
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo) *
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png)
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript) *
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript) *
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, pdf)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar)
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี