สมัครเข้าศึกษาการรับบุคคลภายนอก


เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโดยเลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
2. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
3. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
4. ผู้เรียนที่ประสงค์จะโอนผลการเรียนแบบบุคคลภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาสามารถโอนผลการเรียนได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
5. อัตราค่าใช้จ่ายตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2561 
ขั้นตอนการรับสมัคร (Application Procedure)
     - รายละเอียด (For Thai Students)

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 1/2566 (Admission Calendar 1/2023)

          - เปิดรับสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร: วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา: 1-31 กรกฎาคม 2566
          - ลงทะเบียนเรียน : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จะดำเนินการติดตามผู้มีสิทธิเข้าศึกษาแจ้งการลงทะเบียนเรียน
          - เปิดภาคการศึกษา: สิงหาคม 2566
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1/2566 (Announcement of the Eligibility Students 1/2023)
     - ครั้งที่ 1
     

รายวิชาที่เปิดและค่าใช้จ่าย (Available Faculty/ Major/ Course/ Credit Fee and Property Damage Security Deposit)

     - ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย
     - รายวิชาที่ได้รับอนุมัติ

รายละเอียดหลักสูตร(รายวิชา, หน่วยกิต) Course Description
    - ปริญญาตรี(Bachelor Degree)
    - ปริญญาโท(Master Degree)
    - ปริญญาเอก(Doctor Degree)

หมายเหตุ
1. ผู้สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเเสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8333 E-mail: admission@kmutt.ac.th
2. ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่
    2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557
    2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาบุคคลภายนอก
    2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2561
สมัครเข้าศึกษา (Apply)
การรับสมัครบุคคลภายนอก (Non-age Group Application Form)
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Please fill in Thai ID No. or Passport No.)
เลือกคณะ/หลักสูตร/วิชา/หลักสูตรอบรมที่ต้องการสมัคร (Select Faculty/ Major/ Course Name) *
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน (Type of Enrollment) *
ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Details)
(เช่น 25/12/2535)
(บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
ข้อมูลการศึกษา (Education Background)
เคยศึกษาประเภทบุคคลภายนอกและรายวิชา (Used to study in Faculty/School in subjects)
เอกสารประกอบการสมัคร (Required Documents)
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo) *
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo) *
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png)
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript) *
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript) *
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, pdf)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar)
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี