คณะ/ภาควิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-427-8787
เว็บไซต์: 
คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-427-8050
เว็บไซต์: 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-427-8886
เว็บไซต์: 
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-470-7601
เว็บไซต์: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-872-7145
เว็บไซต์: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-427-8412
เว็บไซต์: 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-470-9703
เว็บไซต์: 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-427-9062
เว็บไซต์: 
คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-428-3375
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-452-3479
เว็บไซต์: 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม(GMI)
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-470-9798
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE)
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-872-6736
เว็บไซต์: 
วิทยาลัยสหวิทยาการ
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
02-470-8367
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี