สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
โครงการรับสมัครนักศึกษา ป.เอก
การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
- เข้าสู่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th
  
Go to website
http://admission.kmutt.ac.th

- กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
  Complete and print out the application from

- พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารทหารไทย
  Print out ‘Bill Payment’ and pay at Bangkok Bank, Krung Thai Bank, Bank of Ayudhya, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank, TMB Bank

- ส่งหลักฐานการสมัคร (ออนไลน์ / ด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์)
  Submit an application form to be processed; by online, mail and in person
   - ใบสมัคร 
      Application form

   - ใบรับรองนักศึกษา และ/หรือ ใบรายงานผลการศึกษา
     (Transcript) A recommendation letters status and/or a transcript
   - สำเนาใบชำระเงิน
     A copy of 'Bill Payment'

   - รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 รูป
     One of 3x4 cm photo

   - หนังสือรับรอง บศ.2 จำนวน 2 ท่าน (รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน) 
     Two recommendation letters

   - อื่นๆ ตามความต้องการที่ได้แจ้งไว้ของแต่ละสาขา
     Others as informed by each department


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
  Announcement for Written/Interview Examination on website

- สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
  Written/Interview Examination Date

- ประกาศผลสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์
  Announcement of Examination Results on website
วิธีการเข้าศึกษาต่อ
การรับสมัครนักศึกษา
รับตรง
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกไว้เท่านั้น
ตรวจสอบสถานะ
เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
ได้ง่ายและรวดเร็ว แค่คลิก
คลิกที่นี่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
LINK
ประกาศ มจธ. เรื่องการชำระค่าสมัครและค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
LINK
ประกาศ มจธ. เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
LINK
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
LINK
Download Letter of Recommendation บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
LINK
Download ใบสมัครและหนังสือรับรอง ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์792.59 KB
DOWNLOAD
Download ใบสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (Detail information for Food Engineering Candidate)56.09 KB
DOWNLOAD
Download เอกสารเพิ่มเติมหัวข้องานวิทยานิพนธ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (บศ.5)
LINK
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์)
DOWNLOAD
ปฏิทินกำหนดการ สำหรับทุกคณะ
LINK
Download หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
LINK
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
LINK
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
LINK
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร ค่ายืนยันสิทธิ และช่องทางชำระเงิน
LINK
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
LINK
Download ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษา วิศวกรรมเคมี (บศ.3)431.15 KB
DOWNLOAD
ระเบียบ /ประกาศ / เเนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LINK
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (Admissions and Recruitment Office)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6 B126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เว็บไซต์: http://admission.kmutt.ac.th
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี