สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
โครงการรับสมัครนักศึกษา ป.เอก
การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้
step_graduate64.png

วิธีการเข้าศึกษาต่อ
การรับสมัครนักศึกษา
รับตรง
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกไว้เท่านั้น
ตรวจสอบสถานะ
เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
ได้ง่ายและรวดเร็ว แค่คลิก
คลิกที่นี่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ มจธ. เรื่องการชำระค่าสมัครและค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
LINK
ประกาศ มจธ. เกณฑ์คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
LINK
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
LINK
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์
LINK
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
LINK
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
LINK
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
LINK
จำนวนการรับนักศึกษา
LINK
ปฏิทินกำหนดการ สำหรับทุกคณะ
LINK
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์)
DOWNLOAD
Download หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
LINK
Download Letter of Reference Graduate Students 2 papers
LINK
Download เอกสารเพิ่มเติมหัวข้องานวิทยานิพนธ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (บศ.5)431.16 KB
DOWNLOAD
Download Letter of Recommendation บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
LINK
Download แบบฟอร์มยืนยันการศึกษาต่อเต็มเวลาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ431.17 KB
DOWNLOAD
Download ใบสมัครรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ431.14 KB
DOWNLOAD
Download ใบสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (Detail information for Food Engineering Candidate)56.09 KB
DOWNLOAD
Download ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษา วิศวกรรมเคมี (บศ.3)431.15 KB
DOWNLOAD
Download ใบสมัครและหนังสือรับรอง ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์792.59 KB
DOWNLOAD
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (Admissions and Recruitment Office)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6 B126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เว็บไซต์: http://admission.kmutt.ac.th
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี