บุคลากร

รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้
ผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ของนักศึกษาและผู้เรียนรู้
นางกัญญกมล เขียวหวาน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน
คัดเลือกและสรรหานักศึกษา
นางสาวกมลนัทธ์ พิมที
นักบริหารงานทั่วไป
นายกิตติพงษ์ แผ่เรืองรัตน์
นักบริการการศึกษา
นางสาวธัชชา นามนนท์
นักบริการการศึกษา
นางสาวกัณฐมณี ศรีเพ็ชร
นักบริการการศึกษา
นางปัญจลักษณ์ ธาดาวุธ
นักบริการการศึกษา
นางสาวชนัญญา ลายสาคร
นักบริการการศึกษา
นางสาวสุวะรักษ์ ศิริวรรณ์
นักบริการการศึกษา
นางสาวสุนันทา ศรีฟ้า
นักบริการการศึกษา
นายกิตติ อะพรรัมย์
นักบริการการศึกษา
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี