บุคลากร

รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร. บุษเกตน์ อินทรปาสาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางกัญญกมล เขียวหวาน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน
คัดเลือกและสรรหานักศึกษา
นางสาวกมลนัทธ์ พิมที
นักบริหารงานทั่วไป
นายกิตติพงษ์ แผ่เรืองรัตน์
นักบริการการศึกษา
นางสาวพัชยา อุทัยสาร์
นักบริการการศึกษา
นางสาวธัชชา นามนนท์
นักบริการการศึกษา
นางสาวนภัสวรรณ รัตนากาญจน์
นักบริการการศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ ถนิมกาญจน์
นักบริการการศึกษา
นางสาวกัณฐมณี ศรีเพ็ชร
นักบริการการศึกษา
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี