การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
6. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567

- เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 5 มกราคม 2567
   ผ่านเว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 10 - 22 มกราคม 2566 (ตามที่คณะ/ภาควิชา กำหนด)


หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือสำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)
(กรณีสำเนาผลการเรียนมี 2 หน้าให้รวมเป็นไฟล์เดียว และต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)
2. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน
    2.1 หน้าปก (ระบุสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
    2.2 ประวัติส่วนตัว
    2.3 ประวัติการศึกษา
    2.4 ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) (ถ้ามี)
4. เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด

**ผู้สมัครสามารถยื่นแฟ้มสะสมผลงานได้มากกว่า 1 สาขาวิชา **

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (ThaID) (ต้องเปิดแสดงจาก Application เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ ภาพจับหน้าจอ (Screen Capture)) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ


** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
LINK
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
LINK
กำหนดการรับสมัคร
LINK
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี