การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
5. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567
- เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า* (เทียบเท่า* หมายถึง GED/IGCSE)
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 5 มกราคม 2567 
   ผ่านเว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 10 มกราคม 2567


หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
3. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน


เอกสารเพิ่มเติม
- สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results)
  (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR) 
*อ่านรายละเอียดที่เกณฑ์การรับสมัคร 
- Personal Statement (สำหรับทุกสาขาของคณะสถาปัตย์ฯ ยกเว้นการบูรณาการการออบแบบด้วยพหุปัญญา)
   Your motivation to study Why you decide to apply for the program and why you choose SoA+D,
   or KMUTT.
    Your expectation from the study How the study can accommodate your future career plan
   or other things you would like to achieve after graduation.
- จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ท่าน (1 ฉบับ สำหรับ อาจารย์ 1 ท่าน)

หลักฐานเพิ่มเติม (สำหรับสาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา)
- อัปโหลดวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาวสูงสุด 5 นาที เข้ามาในระบบรับสมัคร

** สาขาวิชาที่ใช้คะแนน TGAT/TPAT มหาวิทยาลัยจะดึงคะแนนจากระบบ TCAS ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนนในระบบรับสมัคร **


ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (ThaID) (ต้องเปิดแสดงจาก Application เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ ภาพจับหน้าจอ (Screen Capture)) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
LINK
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
กำหนดการรับสมัคร
LINK
ใบรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา (TCAS67)
LINK
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี