ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2562

22 มี.ค. 2562 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท
ภาค 1/2562
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562)
 
ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2562
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2562


>> วิธีการสมัคร
สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาค 1/2562 (ตลอดปี) 
เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร หรือทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย


>> เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
2. ใบสมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
(กรณีขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทรศัพท์ 02-4709627)
3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาไทย)
0.00 B
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาอังกฤษ)
0.00 B
ใบสมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
0.00 B
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
จำนวนการรับนักศึกษา (ทุนสนับสนุนหลักสูตร)
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
สมัครเข้าศึกษา
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
เว็บไซต์สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี