ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)

04 ม.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
คณะศิลปศาสตร์
ดำเนินการจัดสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ
รายวิชา LNG 550 / LNG 600 / LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาใหม่เท่านั้น)


รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2560
ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2561
ปิดรับสมัคร 3 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 23 เมษายน 2561
ปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.


หมายเหตุ: ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษาเท่านั้น

สอบ-kmutt-PEPT.png

** คณะศิลปศาสตร์ จะจัดเก็บผลสอบไว้ 2 ปี สามารถติดต่อรับได้ที่ คุณเบญจมา ณ มหาไชย
ห้อง SoLA 210 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02-470 8793 ในวัน และเวลาราชการ **

การใช้ผลคะแนน KMUTT-PEPT
1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสามารถใช้ผลคะแนน KMUTT-PEPT ตอนแรกเข้าศึกษาเท่านั้น ** นักศึกษาปัจจุบัน ไม่สามารถนำผลคะแนน KMUTT-PEPT ยื่นกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา LNG 550, LNG 600 และ LNG 601 ได้ **
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต้องยื่นผลคะแนน KMUTT-PEPT ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา และระบุเลขที่ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (กรุณาระบุมุมขวาบน) โดยจะต้องยื่นก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี