ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

08 ก.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครผู้เข้าสอบ
Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
ภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 

รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
ถึง วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 (** รับจำนวนจำกัด **)
สอบวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ถึง วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 (** รับจำนวนจำกัด **)
สอบวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ:
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
และทักษะวิศวกรรมอาหารทุกคน ต้องเรียนวิชา LNG 601
2. คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษา ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS และ iBT TOEFL

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
รายละเอียดการสมัคร
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 
ประกาศ มจธ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2562
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี