ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

25 ต.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
1. โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 27 พฤศจิกายน 2566

2. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

3. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

4. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

5. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

6. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1)
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

7. โครงการ Active Recruitment (FIBO School Consortium)
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

8. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี