การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

   เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร ให้นำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
   ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวผู้พิการ ซึ่งผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดหน้าบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวผู้พิการเข้าสู่ระบบ และกรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวผู้พิการ (ฉบับจริง) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย

   เอกสารการสมัคร มีดังนี้
   1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
   2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
   3. 
   แฟ้มสะสมผลงาน
   4. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร


   **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

   เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รับนศ.พิการ 63
   DOWNLOAD
   กำหนดการรับสมัคร นศ.พิการ 63
   DOWNLOAD
   เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 6 ก.พ. 63)
   LINK
   เกณฑ์การรับสมัคร นศ.พิการ 63
   DOWNLOAD
   ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
   DOWNLOAD
   ย้อนกลับ
   คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี