รอบที่ 2
โควตา
โครงการรับสมัครนักศึกษา
1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
3. โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
5. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
6. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
7. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
8. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
9. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
11. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน TGAT/TPAT) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
12. โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
13. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
14. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
15. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
16. โครงการ Active Recruitment เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567
กําลังจะเปิดรับสมัคร
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี