รอบที่ 2
โควตา
โครงการรับสมัครนักศึกษา
1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
3. โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
5. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
6. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
7. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
8. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
9. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
11. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน TGAT/TPAT) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
12. โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
13. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
14. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
15. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
16. โครงการ Active Recruitment เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
17. โครงการ Active Recruitment เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
18. โครงการ Active Recruitment เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2567
ปิดรับสมัครแล้ว
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี