รอบที่ 2
รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
โครงการรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) (คณะสถาปัตย์ฯ) ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program : IBP) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบดิจิทัล และ ดิจิทัลเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) (คณะวิศวฯ) ปีการศึกษา 2563
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี