รอบที่ 2
โควตา
โครงการรับสมัครนักศึกษา
1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร
2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร
8. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร
9. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร
10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี) ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร
3. โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ปีการศึกษา 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู ปีการศึกษา 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
5. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
6. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
7. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
11. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
12. โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566
ปิดรับสมัครแล้ว
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี