ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

01 ก.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2563)

แบบสัมภาษณ์ทุกเดือน  (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม)
สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตัดรอบการสมัคร วันที่ 10 ของทุกเดือน
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทุกเดือน >> Click

แบบสัมภาษณ์เป็นรอบ
สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เป็นรอบ >> Click

apply62--Tetet.png
หมายเหตุ: กรณีผู้สมัคร ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร
** มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิ์การสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร
หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ 02-4708333, 02-4708367

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องการชำระค่าสมัครและค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตร IBP
0.00 B
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
แผนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี