ความภาคภูมิใจของเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา

ปี 2561
อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ด้านสุขภาพ-ยุทโธปกรณ์-สังคมสูงวัย
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ผลงานภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ"
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงาน “Green Energy Innovation for Daily Life นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน”
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ได้รับรางวัล ISER Excellent Paper Award
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
ผศ.ดร.ธีระพล สลีวงศ์ ได้รับ Best presentation award ในการประชุมวิชาการ ICEMP2018
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
นักวิจัย มจธ. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ภายใต้โครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่”
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ World Invention Innovation Contest 2018 (WiC 2018)
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
อาจารย์และนักวิจัย มจธ. เข้ารับมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation–AF) ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2561
อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี