Testimonials

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. สอนให้ทำได้มากกว่าการทำงานกับเครื่องจักร

25 ส.ค. 2564
ความประทับใจ
"วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. สอนให้ทำได้มากกว่าการทำงานกับเครื่องจักร"
ธีระพงษ์  พลตื้อ (มาร์ค)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี