Testimonials

นักศึกษา มจธ. ได้รับชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษาการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2020

25 ส.ค. 2564
นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2020 ในหัวข้อ‘เทคโนโลยี ROAD SAFETY เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน’ ในโครงการ Go Further Innovator Scholarship
ผลงาน 'ระบบลดอัตราการหดตัวของรูม่านตาอย่างฉับพลัน เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะออกจากอุโมงค์'


ความประทับใจ


"มจธ. ไม่ปิดกั้นการพัฒนาต่อยอดทักษะและผลงานของนักศึกษา"

พชร ยินดี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

..........

"หลักการต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องเรียนทำให้เราทำงานรอบคอบมากยิ่งขึ้น"

ปภังกร สุขเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

..........

"การเรียนการสอนของ มจธ. ทำให้เข้าใจการทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้ปฏิบัติจริง"

วชิรวิทย์ รางแดง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี