คำถามที่พบบ่อย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
Q ต้องการแก้ไขข้อมูลหรือแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร ต้องทำอย่างไร?
Aตอบ

ผู้สมัครต้องกดยกเลิกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร

แล้วสมัครใหม่ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New Acis)

การยกเลิกใบสมัครจะสามารถทำได้ถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่สามารถยกเลิกได้

 

Q ผู้สมัครต้อง upload เอกสารหรือไม่?
Aตอบ

ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ไม่ต้อง upload เอกสารเข้าระบบรับสมัคร

ใบสมัครและเอกสารการสมัครให้เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน

แต่จะมีบางคณะ/สาขาวิชาที่ให้ส่งเอกสารภายในวันที่กำหนดเพื่อตรวจสอบก่อน 

ขอให้อ่านรายละเอียดการสมัครให้ชัดเจน

Q การกรอกคะแนนสอบ GAT/PAT ในระบบรับสมัคร?
Aตอบ

1. ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน GAT/PAT ลงในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยฯ  

จะดึงผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากระบบของ สทศ. โดยตรงเพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดในการกรอกคะแนน

2. ผลคะแนน GAT/PAT ที่สามารถยื่นสมัครได้ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

Q สามารถชำระเงินได้กี่ช่องทาง?
Aตอบ

ช่องทางชำระเงิน2.png

Q การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ?
Aตอบ

เมื่อสมัครเสร็จแล้วยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศรายชื่อเท่านั้น

ที่จะได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

Q ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ไม่ทันตามที่กำหนด ผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาหรือไม่?
Aตอบ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

Q ตรวจสอบรหัสนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ได้อย่างไร?
Aตอบ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี