รอบที่ 1
รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี