หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดสอน
22
สาขา
คณะวิทยาศาสตร์
เปิดสอน
7
สาขา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เปิดสอน
8
สาขา
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
เปิดสอน
3
สาขา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดสอน
3
สาขา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เปิดสอน
6
สาขา
TRANSFER STUDENT
รายละเอียด
การสมัครเข้าศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจ
สมัครเข้าเรียนกับ KMUTT
ANNOUNCEMENT
ประกาศของมหาวิทยาลัย
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี