การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 5
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 5 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2563

โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2563

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th


  เอกสารการ
  สมัคร 
  มีดังนี้
  1. รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 6 เทอม 
  3. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)
  เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะคณะสถาปัตย์ฯ

  3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
  4. Personal Statement of Motivation : 
  - Why have you decided to apply for the program? What are the reasons that you choose to study at SoA+D or KMUTT?
  - How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation?


  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
  ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ KMUTT INTER (ครั้งที่ 3) 63
  DOWNLOAD
  เกณฑ์การรับสมัคร KMUTTINTER (ครั้งที่ 3) 63
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร KMUTT INTER (ครั้งที่ 3) 63
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  Announcement KMUTT INTER (3) 63
  DOWNLOAD
  Admission Requirement KMUTT INTER (3) 63
  DOWNLOAD
  Admission Schedule KMUTT INTER (3) 63
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร
  LINK
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี