การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัย
คัดเลือกไว้เท่านั้น
รอบที่ 4 โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
- ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ที่มีชื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบ TCAS
- เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า* (เทียบเท่า* หมายถึง ปวช. และ GED/IGCSE)

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 13 มิถุนายน 2566
   ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th/ 


หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)
        "ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนน SAT Mate สามารถยื่นประกอบในการสมัครได้"


ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
กำหนดการรับสมัคร
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
Announcement
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี