การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัย
คัดเลือกไว้เท่านั้น
รอบที่ 4 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2566
- ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ที่มีชื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบ TCAS
- เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2566
(ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 )
ที่เว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th


หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)
(กรณีสำเนาผลการเรียนมี 2 หน้าให้รวมเป็นไฟล์เดียว และต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)
2. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน
    2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
    2.2 ประวัติส่วนตัว
    2.3 ประวัติการศึกษา
    2.4 ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results) เช่น TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR
    3.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและวิทยาลัยสหวิทยาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ต้องยืนคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง) *อ่านรายละเอียดที่เกณฑ์การรับสมัคร
    3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ (ยื่นประกอบได้ถ้ามี)
4. เอกสารเพิ่มเติม (สำหรับคณะสถาปัตยกรรมฯ)
    4.1 Personal Statement (สำหรับทุกสาขาของคณะสถาปัตย์ฯ ยกเว้นการบูรณาการการออบแบบด้วยพหุปัญญา)
          Your motivation to study – Why you decide to apply for the program and why you choose SoA+D,
   or KMUTT.
         Your expectation from the study – How the study can accommodate your future career plan
   or other things you would like to achieve after graduation.
   4.2 จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ (สำหรับทุกสาขาของคณะสถาปัตย์ฯ)
   4.3 หลักฐานเพิ่มเติม (สำหรับสาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา) 
อัปโหลดวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาวสูงสุด 5 นาที เข้ามาในระบบรับสมัคร
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ผู้สมัครติดตามการประกาศรายชื่อฯ ผ่านเว็บไซต์/Facebook หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ จากทางคณะ/ภาควิชา (ข้อมูลคณะ/ภาควิชา)

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

โครงการ Active Recruitment ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับ SMS และ / หรือ E-mail แจ้งชำระเงินค่าสมัคร 350 บาท

สำคัญมาก ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS รอบที่ 1, 2, 3 แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิสมัครสอบสัมภาษณ์ และหากผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  


** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร AR
LINK
กำหนดการรับสมัคร
DOWNLOAD
คู่มือการใช้งานระบบ AR
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี