การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2563

โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2563

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งไปยังมูลนิธิสอวน. ภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ และกรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย


เอกสารการสมัคร
มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
3. หนังสือรับรองการผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
4. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)

รหัสเข้าสู่ระบบกลุ่มเฉพาะ : POSNKM163

**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ โครงการรับนร.จากมูลนิธิ สอวน 63
  DOWNLOAD
  เกณฑ์การรับสมัคร นร.จากมูลนิธิสอวน. 63 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 62
  DOWNLOAD
  แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
  DOWNLOAD
  ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารมูลนิธิ สอวน.
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 2 ธ.ค. 62)
  LINK
  ประกาศทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร นร.จากมูลนิธิสอวน. 63
  DOWNLOAD
  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี