การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปšดรับสมัครได้
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 17 มกราคม 2560

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)

2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา

ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน-gatpat-60140.72 KB
DOWNLOAD
เกณฑ์-gatpat-รวม-60416.69 KB
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559272.1 KB
DOWNLOAD
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
LINK
ประกาศรับสมัคร-คัดเลือกตรงGATPAT60127.91 KB
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี