การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปšดรับสมัครได้
โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) รอบที่ 2

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร)ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th

หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้วรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วส่งไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ(ที่อยู่ตามเอกสารเเนบท้ายประกาศ) ส่งภายในวันอังคารที่ 21 - วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
3.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
3.2 สําเนาผลการเรียน 5 เทอม
3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน
3.4 จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ
3.5 สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3.6 ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร
3.7 Personal Statement of Motivation : Why do you want to attend SoA+D ? and What do you hope to accomplish from your education?

ยกเว้น* แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

regis-botton

 

**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์-direct(2)-สถาปัตย์60293.39 KB
DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัย141.33 KB
DOWNLOAD
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
LINK
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
ปฏิทิน-direct-รอบ246.18 KB
DOWNLOAD
ที่อยู่สถาปัตย-(2)59.22 KB
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี272.1 KB
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี