การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปšดรับสมัครได้
โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) รอบที่ 1

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 17 มกราคม 2560

จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแลวสงไปที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งภายในวันอังคารที่ 17 - วันจันทรที่ 23 มกราคม 2560
เอกสารการสมัครประกอบดวย
3.1 ใบสมัคร (พิมพออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
3.2 สําเนาผลการเรียน 5 เทอม
3.3 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน
3.4 จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย 2 ฉบับ
3.5 สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work)
3.7 ใบเสร็จชําระเงินคาสมัคร

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน-direct-รอบ1-6046.54 KB
DOWNLOAD
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
LINK
ประกาศมหาวิทยาลัย142.28 KB
DOWNLOAD
ที่อยู่สถาปัต59.22 KB
DOWNLOAD
เกณฑ์-Direct 60103.33 KB
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559272.1 KB
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี