การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปšดรับสมัครได้
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร)ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th


** คะแนนสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง หลังจากปิดระบบรับสมัคร **

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)

2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

regis-botton

  

**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องยกเลิกใบสมัครเดิม จึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559272.1 KB
DOWNLOAD
ปฏิทิน-เคลียริงเฮาส์68.96 KB
DOWNLOAD
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
LINK
เกณฑ์เคลียริงเฮา60530.27 KB
DOWNLOAD
ประกาศรับสมัคร เคลียริงเฮ้าส์ 60118.05 KB
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี