ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

19 ธ.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2567
 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2567)

รับสมัครแบบออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th


แบบสัมภาษณ์ทุกเดือน  (มกราคม ถึง กรกฎาคม)
สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

ตัดรอบการสมัคร วันที่ 10 ของทุกเดือน

แบบสัมภาษณ์เป็นรอบ
สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567
และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

TimeLine.png
หมายเหตุ
1. การส่งหลักฐานการสมัคร แนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครแบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th
2. หนังสือให้คํารับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน โดยผู้ให้คำรับรองดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th

3. กรณีผู้สมัคร ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร
** มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิการสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 470 8367 หรือ อีเมล admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ประกาศ มจธ. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องการชำระค่าสมัครและค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
คู่มือการสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร ค่ายืนยันสิทธิ และช่องทางชำระเงิน
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
จำนวนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบกุมภาพันธ์)
0.00 B
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี