ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(TETET) ประกาศรับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists

24 ก.พ. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists 
(TETET)
 
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่เป็นไป ตามประกาศ มจธ.ฯ


ติดตามกำหนดการสอบผ่านเว็บไซต์ 
คณะศิลปศาสตร์ (TETET)หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเบญจมา ณ มหาไชย
โทรศัพท์ 02 470 8793

อีเมลล์ benjama.nam@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ มจธ. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
0.00 B
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
TETET รอบกุมภาพันธ์
0.00 B
TETET รอบมีนาคม
0.00 B
TETET รอบพฤษภาคม
0.00 B
TETET รอบมิถุนายน
0.00 B
TETET รอบกรกฎาคม
0.00 B
TETET รอบสิงหาคม
0.00 B
TETET รอบตุลาคม
0.00 B
TETET รอบธันวาคม
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี