ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[(SIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2567 (รอบกุมภาพันธ์)

06 ธ.ค. 2566 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาคการศึกษาที่ 1/2567
(รอบกุมภาพันธ์)
เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2567

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ
1. การส่งหลักฐานการสมัคร แนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครแบบออนไลน์ 
เว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th/
2. กรณีผู้สมัคร ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร
** มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิการสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนปิดรับสมัคร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา โดยมีผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร ดังนี้
     - ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL(iBT) ระดับคะแนน 69 ขึ้นไป หรือ
     - ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ
     - ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TETET ระดับคะแนน 4.0 ขึ้นไป
4. โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 470 8367
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกำหนดการ รอบกุมภาพันธ์
0.00 B
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี