ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ : รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี) ปีการศึกษา 2566

10 พ.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

ผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ TCAS เรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญารับทุนฯ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางคณะจะติดต่อทำสัญญาฯ อีกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปทิตตา ชมสมใจ โทร. 02-470-9014
ตั้งแต่วันพุธที่ 10 - วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ที่ทำสัญญารับทุนฯ เรียบร้อยแล้ว) ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
ที่เว็บไซต์ : 
สำนักงานทะเบียนฯ

เข้าสู่ระบบรับสมัคร
Click
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและค่ายืนยันสิทธิ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
 
แบบฟอร์มสัญญาการยืนยันการเข้าศึกษา
 
CONFIRMATION FOR STUDYING AGREEMENT
 
รายละเอียดหอพัก มจธ.
 
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.
 
กลุ่ม Facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
ติดต่อสอบถามผ่าน Facebook
 
วิธีการพิมพ์ใบชำระเงิน/ช่องทางการชำระเงิน
 
เข้าสู่ระบบ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี