การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 

ปีการศึกษา 2563

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

  เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร ให้นำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
  ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ และกรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย

  เอกสารการสมัคร มีดังนี้

  1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
  2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
  3. แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)
  4. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร 


  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ผลิตบุคลากร S+T 2563
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร ผลิตบุคลากร S+T 2563
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบ 6 ก.พ. 63)
  LINK
  เกณฑ์การรับสมัคร ผลิตบุคลากร S+T 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 63
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี