การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ปีการศึกษา 2563

โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ปีการศึกษา 2563

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

  เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร ให้นำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
  ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ และกรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย


  เอกสารการสมัคร
  มีดังนี้
  1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
  3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
  4. เอกสารรับรองการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ จากองค์กรภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทางด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์
  5. เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีชื่ออยู่ในเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจนั้นๆ
  6. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร

  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ทายาทการพิมพ์ 2563 (ประกาศวันที่ 6 ก.พ. 63)
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร ทายาทการพิมพ์ฯ 63
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 6 ก.พ. 63)
  LINK
  เกณฑ์การรับสมัคร ทายาทการพิมพ์ฯ 63
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี