การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) (คณะสถาปัตย์ฯ) ปีการศึกษา 2563

โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2563

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th


  เอกสารการ
  สมัคร 
  (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
  3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
  4. Personal Statement of Motivation : 
  - Why have you decided to apply for the program? What are the reasons that you choose to study at SoA+D or KMUTT?
  - How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation?
  5. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

  6. 
  ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้วจึงรวบรวมเอกสารการสมัครส่งภายในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
  ยกเว้น* 
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์


  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
  ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ KMUTT INTER (ครั้งที่ 1) 63 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 63
  DOWNLOAD
  Announcement KMUTT INTER (2) 63 update 19-03-20
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร KMUTT INTER (ครั้งที่ 2) 63
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 6 ก.พ. 63)
  LINK
  เกณฑ์การรับสมัคร KMUTTINTER (ครั้งที่ 2) 63 ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 63
  DOWNLOAD
  Admission Requirement KMUTT INTER (2) 63
  DOWNLOAD
  Admission Schedule KMUTT INTER (2) 63 update 19-03-20
  DOWNLOAD
  ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารคณะสถาปัตย์ฯ KMUTT Inter ครั้งที่ 2
  DOWNLOAD
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี