การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563
  •   ส่งเเฟ้มสะสมผลงาน มาที่มหาวิทยาลัยฯ/คณะ/ภาควิชา (รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
        ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
  •   เอกสารประกอบการสมัคร

1. หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
2. ประวัติส่วนตัว (ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลให้ชัดเจน)
3. ประวัติการศึกษา
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)        (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP
(สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)
6. ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่สมัคร
7. เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด
8. กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://aradmission.kmutt.ac.th (เฉพาะนักเรียนที่ส่งเอกสาร/แฟ้มสะสมผลงาน มายังสำนักงานคัดเลือกฯ)


4. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
5. มจธ.ราชบุรี ที่ http://bit.ly/2uLPENz
6. สาขาวิชาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. หรือ Non age group ที่มีประสบการณ์ทำงาน ขอให้มาสมัครที่ภาควิชาโดยตรง เท่านั้น โทร.024709213 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
และคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง


  •     ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาจะติดต่อผ่านทาง SMS, E-Mail หรือเว็บไซต์ของภาควิชา
  •     ผู้ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยฯจะแจ้งขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่าน SMS หรือ E-mail
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) วันที่ 20 เมษายน 2563

**กรุณาอ่านรายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ Active Recruitment
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครแต่ละคณะ โครงการ Active Recruitment รอบที่ 2 ณ วันที่ 18 ก.พ. 63
DOWNLOAD
เอกสารการสมัคร (เพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์
DOWNLOAD
Active Recruitment Project Round 2 (English Version)
DOWNLOAD
Active Recruitment Requirements Round 2 (English Version)
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี