ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที เป็นตัวแทนประเทศไปประกวดระดับโลก

08 มิ.ย. 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561 Mr. HAI LIN นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 เป็นตัวแทนของประเทศไปประกวดระดับโลก ณ The University of Queensland (UQ) ประเทศออสเตรเลีย จากการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที หรือ 3MT (Three Minute Thesis) จัดโดย ชมรมบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ DTAC โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มจธ. และ ผศ.ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี