ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน IARRC 2018

31 ส.ค. 2561
02
01
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน IARRC 2018

นายณัฐวัฒน์  เลิศปนิธาน นายพัชรพงศ์ ทองฉิม  นายชรัณวัส จงประเสริฐ นายนิธิ อนุตรเวคิน  นายภควัต จุลละมณฑล นางสาวกานต์รวี มโนชมภู  นางสาวธฤษิดา ธีรธรดำรงเดช และนางสาวณัฐนันท์ ชาวโพงพาง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยมี รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงาน หุ่นยนต์รถแข่ง Corgi ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Racing Competition (IARRC 2018) การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศแคนาดาคำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี