ความภาคภูมิใจของเรา

พิธีปิดโครงการ 2 B- KMUTT รุ่นที่ 15

10 เม.ย. 2561
03
01
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการ 2 B- KMUTT รุ่นที่ 15โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน 16 คน โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 164 คน จากการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในโครงการดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการทำวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานในการทำวิจัย เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี