ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ TOUR KMUTT
ปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม[2B-KMUTT]
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 13 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 14

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ 2B-KMUTT
ปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม[2B-KMUTT]
รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 14


จากภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความตื่นตัวในการศึกษาขั้นสูงและความต้องการใช้ความรู้ที่มีมากขึ้น มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของภาวการณ์ดังกล่าว จึงมีความต้องการสร้างและพัฒนานักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง จึงได้จัดโครงการ 2B-KMUTT ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานวิจัย ได้สัมผัสการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรู้จักมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น

โครงการ 2B-KMUTT ได้ดำเนินการมาแล้ว 13 รุ่น รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4–5 และนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 – 2 และนักเรียนจากต่างประเทศ Grade 11 คัดเลือกนักเรียนโดยการอ่านใบสมัครและสัมภาษณ์ มีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษาในการทำโครงงานวิจัยตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 150-180 คน

ปัจจุบันโครงการ 2B-KMUTT มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบและนวัตกร และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน โดยโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 14 จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2560

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบและนวัตกร
  2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน
  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและนักศึกษา มจธ.
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • วันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2560

 

Click เข้าสู่ระบบรับสมัคร 2B-KMUTT รุ่นที่ 14ประกาศรับสมัคร โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Tour KMUTT
เปิดรับสมัคร นักเรียน/อาจารย์แนะแนว เข้าร่วม
โครงการ Tour KMUTT ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม