ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสถานที่สอบ : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ค่าย 4)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ประกาศรับสมัคร]
โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหากรรม คณะครุศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2558 : ประจำเดือนมีนาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตา “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ KMUTT INTRODUCTION ]

คู่มือแนะนำหลักสูตรการศึกษา