กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อและห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (English Preparation Course)


เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Preparation Course)

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 01/07/2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามกำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้ที่


เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

สัญญายืนยันการเข้าศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศกำหนดการโควตาโครงการ 2B-KMUTT
ปีการศึกษา 2560


กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2559 รอบเดือนมิถุนายน 2559


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามกำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้ที่


เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

สัญญายืนยันการเข้าศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีปี 2559

เริ่ม 12 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2559

กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีปี 2559