[ KMUTT INTRODUCTION ]

คู่มือแนะนำหลักสูตรการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp ครั้งที่ 5 : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มฟังการบรรยายพิเศษ รอบที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ : กำหนดการผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน มจธ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน มจธ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ : ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มฟังการบรรยายพิเศษ รอบที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าฟังบรรยาย ครั้งที่ 2]
โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการรับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 (เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ทุกโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2558)

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา