ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถพักหอพักมหาวิทยาลัย โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 12

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครโควตา “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มฟังการบรรยายพิเศษ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการเจาะลึกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (Road Show) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2558 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตร ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกลุ่มวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 12

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ค่าย 3)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ลำดับสำรอง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์

โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากเดิม วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูกำหนดการสอบ (ปรับใหม่)