[ปริญญาตรี 1/2559]
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
[ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย (RC Camp) ครั้งที่ 4 : โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2559 รอบเดือนมกราคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครโควตา “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม