[ KMUTT INTRODUCTION ]

คู่มือแนะนำหลักสูตรการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (English Preparation Course) เพิ่มเติม

รายชื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการคัดเลือกตรง (เพิ่มเติม) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ : การชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Preparation Course) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (English Preparation Course) เพิ่มเติม

รายชื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ : โครงการคัดเลือกตรง (เพิ่มเติม) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการรับนักศึกษา Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ : โครงการคัดเลือกตรง (เพิ่มเติม) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (English Preparation Course)

รายชื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ : โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม