ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศ : นักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าเรียน English Preparation Course 2016 สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (English Preparation Course)


เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

————————————————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัคร :โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบโควตา (เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)โครงการ 2B-KMUTT
ปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบโควตา (เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)โครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ป

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม) - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี
วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป

คณะวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป
จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป
ฟิสิกส์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ป
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป
วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ 5 ปี
วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ 5 ปี
วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ 5 ปี
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป
มีเดียอาตส-กลุมวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต- ศล.บ. 4 ป
มีเดียอาตส-กลุมวิชาเอกการออกแบบกราฟก- ศล.บ. 4 ป
มีเดียอาตส-กลุมวิชาเอกการออกแบบภาพยนตร- ศล.บ. 4 ป

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีปี 2559

เริ่ม 12 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2559

กำหนดการเรียนการสอน Pre-course ของนศ.มจธ.ราชบุรีปี 2559