[ปริญญาตรี 1/2559]
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
[ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี
ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน: โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2559 : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2559 : โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสถานที่สอบ : โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสถานที่สอบ : โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 : โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment (ทุนธรรมรักษา) ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โควตาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาชน ของ สวทช.ปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2559 รอบเดือนตุลาคม 2558 (ครั้งที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม