ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ English Proficiency Test (วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คะแนน Admissions ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ : การจัดอบรมให้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2557 เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดที่ Link ด้านล่าง

รายละเอียดโครงการ

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) English Proficiency Test สำหรับผู้เรียนหลักสูตรนานาชาติ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2557)

ผลการสอบภาษาอังกฤษ : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลการสอบภาษาอังกฤษ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ผลการสอบภาษาอังกฤษ : คณะสถาปัตย์ฯ

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ English Proficiency Test สำหรับผู้เรียนหลักสูตรนานาชาติ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2557)

ผลการสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ English Proficiency Test (วันที่ 26 พฤษภาคม 2557)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม