ประกาศรับสมัครนักศึกษา : โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2558 (ประจำเดือนตุลาคม 2557)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการเจาะลึกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (Road Show) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โควตาโครงการ 2B-KMUTT ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โควตาโครงการ 2B-KMUTT ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 (Active Recruitment) ครั้งที่ 2

นักเรียนเข้าค่าย RC Camp วันศุกร์ที่ 17 – วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp มจธ.ราชบุรี (Active Recruitment) ครั้งที่ 2
กำหนดการค่าย RC Camp (ฉบับย่อ)

ประกาศรับสมัคร : โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 12

ดูรายละเอียดการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 (Active Recruitment)

นักเรียนเข้าค่าย RC Camp วันศุกร์ที่ 10 – วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp มจธ.ราชบุรี (Active Recruitment)
กำหนดการค่าย RC Camp (ฉบับย่อ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp : โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 (ประเภทเรียนดี)

สำหรับค่าย 1 นักเรียนเข้าค่าย RC Camp วันศุกร์ที่ 10 – วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

สำหรับค่าย 2 นักเรียนเข้าค่าย RC Camp วันศุกร์ที่ 17 – วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp มจธ.ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) ค่าย 1
กำหนดการค่าย RC Camp ค่าย 1 (ฉบับย่อ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp มจธ.ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) ค่าย 2
กำหนดการค่าย RC Camp ค่าย 2 (ฉบับย่อ)

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์ฯ

ดูกำหนดการสอบ (ปรับใหม่)

[ KMUTT INTRODUCTION ]

คู่มือแนะนำหลักสูตรการศึกษา