บุคลากร
รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร. บุษเกตน์ อินทรปาสาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวธีราพร ชัยอรุณดีกุล
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน
คัดเลือกและสรรหานักศึกษา
นางกัญญกมล เขียวหวาน
นักบริการการศึกษา
นางสาวกมลนัทธ์ พิมที
นักบริหารงานทั่วไป
นายกิตติพงษ์ แผ่เรืองรัตน์
นักบริการการศึกษา
นางสาวปภัสสร ไขคำ
นักบริการการศึกษา
นางสาวพัชยา อุทัยสาร์
นักบริการการศึกษา
นางสาวสุภัทรา เทพรส
นักบริการการศึกษา
นางสาวณัฐจิตรา เทาสกุล
นักบริการการศึกษา
นางสาวเกศสุรางค์ วัฒนตระการ
นักบริการการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี